El ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera ha aprovat inicialment amb els vots favorables de l’equip de govern (CiU, PP i GdP-ERC) i els vots en contra dels grups municipals del PSC i la CUP, el pressupost per a l’any 2014 que s’eleva fins a 9.051.937,94 euros.

Pel que fa a ingressos els impostos directes és la partida més elevada amb 3.965.902,38 euros, seguida de les transferències corrents amb 2.422.242,92 euros i les taxes, preus públics i altres ingressos que s’eleva a 1.343.404,64 euros previstos.

En el capítol de despeses la partida més elevada correspon a béns i serveis amb 3.797.160,92 euros, personal 3.172.541,88 euros i les inversions reals estan pressupostades en 1.247.962,05 euros.

El pressupost s’exposa al públic per poder examinar-lo i presentar-ne les reclamacions i suggeriments que es creguin oportunts per un termini de 15 dies. En cas que no es presenti cap reclamació es considerarà definitivament aprovat.

Comparteix...

Deixa un comentari

tretze + divuit =