Polítiques de privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, l’RGPD), els informem que les dades facilitades de forma gratuïta i voluntària per als usuaris a la web www.laviladigital.com seran processats per:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES:
• Denominació Social: Jordi Purtí Pursals
• Domicili: Esteve Cardelús, 6, 08470 Sant Celoni
• Telèfon: +34 647 908 967
• NIF: 37277528W
• Correu electrònic: info@laviladigital.com

FINALITAT DEL TRACTAMENT
Les seves dades personals seran utilitzades amb l’objectiu general de la gestió i control de la relació establerta i específicament per a:

• Gestionar l’accés complet a la pàgina web i l’ús correcte dels serveis per part dels usuaris dels mateixos.
• Per comunicar-nos amb els usuaris en resposta a incidències, sol·licituds, comentaris i preguntes que ens realitzin a través dels serveis o els formularis de contacte de la nostra pàgina web (inclosos, els xats o les trucades telefòniques).
• Per oferir nous productes, serveis, ofertes especials o actualitzacions.
• Comunicacions: Podrem enviar correus electrònics, missatges i altres tipus de
comunicació en referència als serveis, qüestions tècniques i canvis en els mateixos. Aquestes comunicacions es consideren part dels serveis i no es pot renunciar a les mateixes.
• Comunicacions Comercials (Màrqueting): Podrem utilitzar les seves dades per contactar-lo, tant per via electrònica com sense electrònica, per realitzar enquestes, obtenir la seva opinió sobre el servei prestat, i, ocasionalment, per notificar-li canvis, importants desenvolupaments dels serveis, ofertes i / o promocions. Aquestes ofertes comercials seran, en tot cas, autoritzades de forma expressa i separada per l’usuari que pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment per rebre aquestes notificacions utilitzant el mecanisme que s’implementi al seu efecte, o remetent un escrit amb l’assumpte ” Baixa “a
info@laviladigital.com
No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat més enllà de les descrites anteriorment, excepte que vingui per llei o existeixi algun requeriment judicial.

 

CONSERVACIÓ DE LES DADES
Les dades de caràcter personal es conservaran durant el termini legal corresponent.
En aquest sentit:
Les dades empleades per gestionar la relació amb el client i la facturació i el cobrament dels productes i serveis es conservaran durant tot el temps en què el contracte estigui vigent.
Una vegada finalitzada aquesta relació, en el seu cas, les dades es podran conservar durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les possibles responsabilitats derivades del servei contractat.
Les dades necessàries per enviar els butlletins informatius i les comunicacions comercials dels nostres productes o serveis es conservaran indefinidament fins que l’usuari manifesti, en el seu cas, la seva voluntat d’eliminar-los.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES.
Amb caràcter general, La Vila Digital no cedirà les seves dades personals a tercers excepte que estiguem obligats legalment a això o vostè ens autoritzi expressament.

EXERCICI DE DRETS
En qualsevol moment, l’usuari podrà exercir els drets d’accés a les seves dades de caràcter personal, de rectificació de les dades inexactes, de supressió de les dades que ja no són necessàries o, quan es doni algun dels altres assumptes de la RGPD, el dret a oposar-se al seu tractament per motius relacionats amb la seva situació particular, així com a la limitació i portabilitat d’acord amb les condicions previstes en el RGPD, mitjançant una comunicació escrita que indiqui el motiu de la seva sol·licitud, juntament amb una còpia del seu DNI, dirigida a:
La Vila Digital, Servei d’atenció al client, Carrer Esteve Cardelús, 6, 08470 de Sant Celoni, indicant en el cas del correu “Sol·licitud drets RGPD”.

A més, en tot moment, l’usuari també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o l’autoritat de control.