L’Ajuntament de Breda ha fet públiques les línies mestres d’actuació al municipi entre els anys 2013-2016 i que s’emmarquen dintre dell Pla Unitari d’Obres i Serveis (PUOSC). L’objectiu és millorar el municipi i aprofitar els recursos dels quals ja es disposa per tal d’extreure’n un rendiment òptim. El govern de Breda destaca el fet de disposar d’una economia sanejada que ara “facilita l’establiment d’un seguit de prioritats que han de comptar, amb tot, amb la col·laboració d’institucions supramunicipals”.

Potenciar el nucli històric
L’Ajuntament de Breda adquirirà part de l’edifici que formava part de l’antic monestir per tal de rehabilitar-lo i instaurar-hi un viver d’empreses i un centre de creació i promoció d’activitats relacionades amb la ceràmica. Aquesta actuació s’emmarca dins d’una acció global de recuperació i potenciació del nucli històric, ja que es pretén reivindicar-lo com a centre de la vida social i econòmica del municipi. Així, la primera fase que s’ha dissenyat des del consistori passa per recuperar l’antic claustre del monestir com a espai públic. Posteriorment, es rehabilitaran les dependències dels monjos com a equipament públic destinat al foment de l’activitat econòmica. L’objectiu que es persegueix té, per tant, un doble sentit: d’una banda recuperar per l’ús del municipi un edifici catalogat i que forma part important de la seva història. De l’altra, generar activitats que en reactivin la seva economia.

Urbanització del corredor negre i el claustre
En aquesta línia d’actuació, el consistori pretén també urbanitzar el Corredor Negre i l’espai del claustre, un espai que actualment no tan sols no està pavimentat, sinó que es troba mancat de serveis bàsics com clavegueram o enllumenat. Una obra que permetrà recuperar per Breda un altre espai públic, cèntric, i que actualment es troba infrautilitzat donades les seves condicions de precarietat. En una segona fase, també es preveu l’enderroc de les edificacions que ara mateix envolten aquest espai i la seva adequació.

Breda i l’estació de tren, connectats per fi amb un camí
Aquest pla s’emmarca en una acció estratègica que engloba municipis de les comarques del Vallès Oriental, la Selva i el Maresme. Es tracta d’una proposta global que comprèn la totalitat d’aquests dos cursos fluvials, des del seu naixement fins al mar. Pel que fa al cas concret de Breda, es vol habilitar un camí que uneixi el nucli del Pagès de Baix amb la zona urbana del municipi. A la vegada, aquesta infraestructura ha de servir per connectar el poble amb l’estació de tren de Breda – Riells i Viabrea, ja que aquest traçat és l’única opció segura pel desplaçament ja sigui a peu o en bicicleta.

Ús turístic de la ruta de la Tordera i la Riera d’Arbúcies
La creació d’aquesta infraestructura es valora també com una aposta pel senderisme i el cicloturisme, fet que ha de permetre atraure un visitant respectuós amb el medi ambient i interessat en el territori que visita. Es vol afavorir així que l’oferta turística de Breda s’ampliï a tot l’any, captant així persones que tenen destinacions de platja a la Costa Brava o al Maresme per tal que completin la seva estada amb activitats de natura a l’interior. Els eixos del projecte giren, per tant, al voltant de la vertebració territorial, de posar en valor el patrimoni natural i cultural, i de la generació de nova activitat econòmica. Com que es tracta d’un projecte global i treballat en xarxa, es contempla que una vegada estigui executat es crearà una pàgina web conjunta per donar a conèixer el producte, a més d’oferir diferents propostes als usuaris per realitzar la ruta i per informar de les diferents activitats que es puguin fer per l’entorn. També es donarà la possibilitat de descarregar-se els tracks de la ruta, per al seu seguiment des d’aparells GPS o smartphones .

Millores en la xarxa de clavegueram
Es millorarà i renovarà la xarxa de clavegueram del municipi compresa en el tram que inclou el rec del Molí, la Plaça de la Vila i la Plaça de l’Església. A més, s’aprofitarà aquesta intervenció per millorar el paviment en tota la zona afectada per les obres. Això suposarà una millora sanitària pels veïns i també pel medi ambient, ja que es controlarà millor l’abocament d’aigües. El que es pretén és reconduir les aigües residuals domiciliàries cap a la xarxa general de clavegueram, per tal que siguin tractades per les depuradores municipals.

Un enllumenat més eficient
Aconseguir un important estalvi energètic, reduir el consum anual, minimitzar la contaminació lumínica i eliminar els problemes de manteniment. Aquests són els objectius que persegueix la renovació de l’enllumenat públic de Breda. Una intervenció que és fruit d’un estudi que ha analitzat, durant els darrers mesos, l’estat actual d’aquesta xarxa. L’auditoria realitzada ha revelat que ara mateix es produeix un excés de consum ja que la gran majoria de fanals són de vapor de sodi. A més, en algunes zones concretes s’ha detectat un excés de potència lumínica. Les despeses de manteniment i explotació, un cop realitzades les millores, seran assumides íntegrament per l’Ajuntament.

Rehabilitació i millores al Centre Cívic
El Centre Cívic municipal funciona des del 1999. I, de fet, el seu ús ha anat augmentant exponencialment a mida que avançaven els anys. Ja sigui perquè algunes han quedat obsoletes, o bé perquè d’altres han envellit i els cal una intervenció, les seves instal·lacions seran millorades. Se’n repararan els cops i fissures a la seva estructura, es renovarà la seva pintura exterior i interior, se n’ampliarà la senyal de Wifi, es renovarà i ampliarà el Telecentre, i se’n renovaran les instal·lacions de climatització.

Comparteix...

Els comentaris estan desactivats