El ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera ha acordat verificar per unanimitat el text refós del pla Especial urbanístic d’aquesta activitat

L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera ha aprovat la verificació del text refós del Pla especial urbanístic per la implantació d’una activitat agrícola i ramadera a la finca Can Lluís que promou AISD Viver de Bell-lloc. Es tracta d’una finca rústica on havia existit una explotació ramadera de vaques per a producció de llet. Aquest és el motiu pel qual hi ha edificats molts coberts. Actualment s’està iniciant l’explotació agrícola per part del sol·licitant i vol ampliar l’activitat amb ramaderia i elaboració de productes, tot amb personal especial, ja que es tracta d’una institució que dóna feina a persones amb discapacitats.

La pretensió és implantar un habitatge lligat a l’explotació de la finca per a l’encarregat i per als treballadors discapacitats, que viurien a la mateixa finca. Aixó serviria per a vigilar i millorar el règim d’explotació de la mateixa i també la integració de les persones discapacitades a un entorn laboral controlat.

Aquest habitatge estaria situat sota un dels coberts i seria modular de fusta, a l’efecte del seu desmuntatge en cessar l’activitat que justifica la seva implantació en la mateixa finca. Alguns coberts s’enderroquen ja que no respecten les distàncies a veïns marcades pel POUM. El Text Refós del Pla Especial inclou com a annexes el preceptiu “Estudi d’impacte Paisatgístic”, l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, la demanada agrupació de l’àmbit del Pla Especial en finca única i indivisible, el conveni de cessió i els informes sectorials.

També s’han introduït les modificacions i complements demanats en els plànols: camí i afecció de reserva viària. S’aporten els plànols de detall de les construccions previstes en la finca, tal com es va demanar en la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.

Comparteix...

Els comentaris estan desactivats