El projecte d’Urbanització de la segona fase de Can Salvà de Riells i Viabrea ha fet un pas més, després que ahir dijous 23 de gener en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) es publiqués l’acord de la Junta de Govern Local (BOP) del passat 23 de desembre. En aquest sentit, s’aproven els informes emesos pels Serveis Jurídics i Tècnics municipals i es dóna el vistiplau inicial a la memòria, documentació gràfica, plec de condicions i el pressupost de 4.906.240,24 euros que ascendeix la reurbanització redactada per Soler Roman Arquitectes. El BOP també ha publicat l’aprovació inicial del projecte de reparcel·lació d’aquesta urbanització redactat per Urban Gestió, encarregat per l’Ajuntament de Riells i Viabrea.

A partir d’ara s’haurà d’exposar un mes al públic i notificar la resolució als propietaris de les parcel·les incloses en l’àmbit d’actuació urbanística, als interessats que hagin comparegut en les actuacions administratives, al redactor del projecte, en compliment d’allò que s’estableix a l’article 58 de la LRJPAC, amb la finalitat que es pugui consultar tota aquesta documentació i presentar les al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportú aportar.

Comparteix...

Deixa un comentari

2 × tres =