L’Ajuntament de de Santa Maria de Palautordera ha iniciat el projecte de remodelació de les voreres del passeig Vitamènia, en el sector comprès entre la plaça de l’Església i la plaça Sant Elies. Segons el projecte que ha donat a conèixer l’Àrea d’Obres, Serveis i Infraestructures, l’actuació preveu la remodelació completa de les dues voreres amb l’adequació de les mateixes a la traça actual de la calçada, es construiran passos de vianants adaptats a la normativa vigent, així com els guals de vehicles als garatges que disposin del corresponent permís municipal, amb peces de formigó homologades.
També s’ha previst que al pas de vianants més proper a la plaça de l’Església es dexi l’espai per la col·locació d’un semàfor. A més, en els llocs on l’amplada de la vorera ho permet, s’hi preveuen arbres de tipus ”prunus”, pel seu creixement lent, de fulla caduca grana i es preveu la col·locació de mobiliari urbà en àmbits determinats.
El projecte tanmateix portarà a terme la substitució de les làmpades dels fanals existents per unes de menor consum i el paviment de les voreres serà la llosa de formigó acolorit tipus “corten”. La vorada serà de formigó T-2 i es col·locarà la rigola de color blanc, al costat de la vorada on no existeixi, amb els embornals integrats. La millora també suposarà la substitució parcial de serveis.

Plans d’ocupació

La remodelació de les voreres del Passeig Vitamènia es tracta d’un projecte transversal de diverses àrees municipals de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera com Promoció Econòmica i Benestar Social ja que s’han contractat quatre de les vuit persones, dels dos plans d’ocupació per un període de cinc mesos que s’han posat en marxa dilluns d’aquesta setmana. Es tracta de persones en situació d’atur que ja havien exhaurit totes les prestacions.

Comparteix...

Deixa un comentari

disset + 17 =